skip to Main Content

Brandriskprognos

Liten/måttlig Risk

Liten/måttlig

Bjuv

Liten/måttlig Risk

Liten/måttlig

Helsingborg

Liten/måttlig Risk

Liten/måttlig

Höganäs

Liten/måttlig Risk

Liten/måttlig

Klippan

Liten/måttlig Risk

Liten/måttlig

Landskrona

Liten/måttlig Risk

Liten/måttlig

Perstorp

Liten/måttlig Risk

Liten/måttlig

Svalöv

Liten/måttlig Risk

Liten/måttlig

Ängelholm

Liten/måttlig Risk

Liten/måttlig

Örkelljunga

Prognosen är utfärdad av inre befäl vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2022-05-26 och bygger på bedömningar från flera olika parametrar.
Denna prognos kan skilja sig från appen ”brandrisk ute” och SMHI:s prognoser, vid dessa tillfällen är det inre befäls prognos som gäller i ovanstående kommuner.

Under tidsperioden 1 april – 31 oktober uppdateras brandriskprognosen här på rsnv.se dagligen. Under övrig tid sker uppdatering endast vid extrema väderförhållanden med ihållande torka.

Det här gäller vid eldningsförbud

Kommunerna i nordvästra Skåne har infört ett generellt eldningsförbud vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (extremt stor brandrisk). Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat – marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt. Eldningsförbud innebär generellt att du inte får använda öppen låga utomhus.

Föreskrifter om eldningsförbud i kommunerna i nordvästra Skåne

De gällande brandriskvärdena för eldningsförbudet är det som presenteras på denna sida. Värdena uppdateras varje morgon under aktuell tidsperiod.

Ängelholm

Helsingborg

Bjuv

Landskrona

Svalöv

Höganäs

Perstorp

Örkelljunga

Vid brandrisk 4 och 5 gäller följande:

 • Du får lov att använda av kommunen upprättade fasta grillplatser med kol eller briketter som finns på allmänna platser och i parker. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. Se kommunernas grillplatser här. Viktigt: du får endast använda fasta hemmagrillar hemma på din egen tomt.
 • Du kan använda sprit- eller gasolkök i skog och mark om detta är uppställt på en icke brännbar yta.
 • Det går också bra att använda grillar på den egna tomten som inte kan ge värmeledning till marken, t.ex. grillar på ben/stativ. Gasolgrill, elgrill och gasolvärmare går också bra att använda. Med den egna tomten avses en trädgårdstomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget även innergård till hyresrätt, bostadsrätt, kolonilott och campinganläggningar. För att undvika missförstånd undersök med styrelsen/hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller.
 • Även på den egna tomten gäller det att vara försiktig. Placera alltid grillen långt ifrån brännbart material, gärna på en grus- eller stensättning. Se till att ha tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.
 • Företag och föreningar får grilla med el-, gasol- och kolgrillar på eget område om det sker med ett behörigt avstånd från skog och mark samt att det sker på ett obrännbart underlag och att brandsläckningsutrustning finns på plats. Kontrollera med din fastighetsägare att det går bra att grilla.
 • Yrkesmässig matlagning som använder öppen låga eller liknande inom fast eller tillfälligt restaurangområde är tillåtet. Dock får matlagning enbart ske på icke brännbar yta, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Samma förhållningsregler gäller för gasolvärmare och liknande utrustning.
 • Engångsgrillar får inte användas vid rådande eldningsförbud då dessa står direkt på marken.
 • Vedeldad badtunna, eldkorgar, ogräsbrännare och liknande anordningar omfattas av eldningsförbudet.
 • Det är inte tillåtet med Valborgsmässobål eller eldning i egen trädgård under rådande eldningsförbud.
 • Heta arbeten omfattas inte av eldningsförbudet. Däremot ska du vara noggrann med att följa säkerhetsföreskrifter och rutiner för Heta arbeten.

Vid brandrisk 5E gäller utöver ovanstående:

 • Vid extrema brandriskvärden får du inte använda av kommunen upprättade fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker.
 • Eldningsförbudet omfattar även aktiviteter som användande av spritbrännare, gasolkök och pyroteknik.

Vad bör jag även tänka på?

 • Vid eldningsförbud rekommenderas att inte röka i skog och mark.
 • Undvik att köra ut eller parkera fordon i skog och mark. Katalysatorn på fordonet håller en mycket hög temperatur och kan antända underliggande vegetation.
 • Utför ej arbeten som medför att gnistor såsom svetsning, kapning etc. som kan spridas till brännbar vegetation.
 • Tänk på att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet. Även ni som omfattas av undantag ovan ansvarar för att detta sker på ett betryggande sätt och ska därför alltid göra en egen bedömning om platsen och förhållande i övrigt är lämpliga för öppen eld.

Vad gör jag om jag ser någon som bryter mot eldningsförbudet?

Börja med att berätta om att det är eldningsförbud. Den personen kanske inte har förstått vad det är som gäller. Om du fortfarande inte får någon respons så ta hjälp av polisen via 112 eller 114 14 beroende på hur akut det är.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen vid eldningsförbud?

Förbudet gäller inte avverkning i skog. När det är så här torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att:

 • Överväga att inte utföra arbetet i skog under rådande eldningsförbud
 • Utse minst en brandvakt under arbetet
 • Utföra arbetet på natten eller tidig morgon
 • Undvika att arbeta ensam

Det här gäller vid liten/måttlig risk

Vid liten/måttlig risk är bedömningen på brandrisken mellan 1-3. Vid detta läge gäller inget generellt eldningsförbud.

Om du tänkt elda skräp eller trädgårdsavfall, majbål etc. kan detta dock kräva tillstånd och/eller vara tidsbegränsat till vissa tidpunkter på året. Du hittar mer information vad som gäller på din kommuns hemsida