skip to Main Content

Corona

Personalinfo angående Coronaviruset

Här samlar vi information angående Coronaviruset och hur det påverkar din arbetssituation i RSNV.

Tänk på att beslut snabbt kan ändras, besök därför denna sida regelbundet för att hålla er uppdaterade.

Vem har Coronaberedskap?

Med tanke på smittspridningen i samhället så fortsätter RSNV med hanteringen att den enskilda ska kontakta arbetsgivaren vid coronarelaterade frågor och influensaliknande symptom under våren. Vardagar så är Thomas Olsson kontaktperson på samma sätt som tidigare. Hanteringen på helger fördelas enligt nedanstående. Från fredag klockan 16,00 till måndag morgon klockan 08,00 så är kontaktperson och kontaktuppgifter enligt nedan.

Vecka 1,6,11 2,7,12 3,8,13 4,9,15 5,10,14
Gustav Ask
0702-106048
X
Glenn Borgkvist
0702-641299
X
Jonathan Sjöberg
0702-106003
X
Tommy Rydén
0702-106043
X
Thomas Olsson
0702-106051
X

Vaccinering

Jag har tagit första dosen av Astra Zenecas vaccin vad händer nu? (21-03-31)

Efter upptäckten av misstänkta men mycket ovanliga biverkningar som påverkar koagulationssystemet tog Folkhälsomyndigheten ett inriktningsbeslut om att fortsätta vaccinationen för de som är 65 år och äldre med Astra Zenecas vaccin. Detta med anledning av att denna typ av eventuella biverkningar ej observerats i denna grupp.

Personalvaccinationen är förnärvarande pausad för de som ska få sin andra dos. Tiden du fick vid första vaccinationstillfället är fortfarande aktuell tills annat sägs eller beslutas, så håll kvar din bokning. Folkhälsomyndigheten trycker på att det är ingen tidspress att fatta beslut om fortsatt personalvaccination med anledning av att det ska gå 10-12 veckor mellan tillfällena i avvaktan på fortsatt utredning av eventuella orsakssamband.

Hur ska jag agera som fått Astra Zenecas vaccin inom de senaste 14 dagarna? (21-02-26)

Den 16 mars beslutade Folkhälsomyndigheten att vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin mot Covid-19 ska pausas. Detta i avvaktan på besked från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som utreder säkerhetsfrågor kring vaccinet. Orsaken till Folkhälsomyndighetens beslut är att ett litet antal fall av en ny möjlig biverkan har rapporterats, blodproppar i kombination med blödningar. EMA utreder om dessa fall har en koppling till vaccinet eller inte. Inga sådana fall har rapporterats i Sverige.

Nu har Folkhälsomyndigheten tagit fram information till hälso- och sjukvården, och också till personer som nyligen de senaste 14 dagarna vaccinerat sig med Astra Zenecas vaccin. Den som får inga eller lindriga biverkningar behöver inte göra någonting. Övergående symtom som feber, trötthet eller smärta vid injektionsstället i överarmen är vanliga och väntade, och är tecken på att immunsystemet har aktiverats.

Den som däremot får symtom som kan tyda på allvarligt medicinskt tillstånd ska kontakta vården. Symtom att vara uppmärksam på är:

 • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinnor (t ex i munnen)
 • näsblödning som är svår att stoppa
 • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm (ej lokalt kring injektionsstället)
 • kraftig huvudvärk
 • kraftig buksmärta
 • plötslig andnöd och/eller bröstsmärta.

Om symtomen uppkommer ska man kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att man vaccinerats. Den som känner sig akut sjuk ska direkt kontakta vården eller 112.

Läs mer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/information-till-personer-som-nyligen-vaccinerat-sig-med-astra-zenecas-vaccin/

Vad händer nu med min andra vaccinationsdos av Astra Zeneca efter det tillfälliga stoppet? (21-02-26)

Folkhälsomyndigheten kommer invänta den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.s utredning och utifrån vad resultatet blir fatta nya beslut om hur de fortsatta vaccinationen ska genomföras. Mer information kommer inom kort.

Kan jag släppa på restriktionerna efter min vaccinering? (21-02-26)

Alla behöver fortsätta följa de allmänna råden, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Vaccinationen mot Covid-19 är ett viktigt verktyg i arbetet med att minska antalet sjuka i Covid-19 och kan bidra till att bromsa smittspridningen. Vaccinationerna förväntas att i samverkan med de andra åtgärderna få ner smittspridningen. Det behövs fortfarande merkunskap om i vilken utsträckning vaccinationerna bidrar till minskad smittspridning därför behöver vi än så länge fortsätta följa de allmänna råden:

 • stanna hemma och boka provtagning vid symtom
 • håll avstånd till andra och tvätta händerna ofta
 • följ de allmänna råden vid nära kontakt med konstaterade smittade.

Läs mer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/efter-vaccinationen–fortsatt-folja-de-allmanna-raden/

Jag är vaccinerad – behöver jag testa mig om jag får symtom på covid-19? (21-02-26)

Folkhälsomyndigheten skriver i sitt svar på denna fråga: Ja, om du har symtom på covid-19 är det viktigt att du, även om du är vaccinerad, testar dig. Det är viktigt för dig att veta om du har covid-19 så att du inte smittar andra. Vid tillfälliga, lätta symtom som går över inom ett dygn behöver du inte testa dig för covid-19. Men du behöver stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn för att vara säker på att symtomen verkligen var tillfälliga och inte orsakade av en infektion.

Har du precis vaccinerat dig behöver du inte testa dig om du har symtom som är typiska biverkningar efter vaccination. Exempel på biverkningar är trötthet, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Om symtomen är kvar efter ett dygn ska du testa dig.

Vilka biverkningar kan uppkomma när man vaccinerar sig mot covid-19? (21-02-26)

Läkemedelsverket skriver: De vanligaste biverkningarna vid vaccinering är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Dessa är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. De är oftast milda och går över efter någon dag.

Information om vanliga, mindre vanliga och sällsynta biverkningar kan man läsa om i respektive vaccins bipacksedel. All behandling med läkemedel medför en viss risk för biverkningar när de används. Läkemedel och vacciner blir bara godkända om nyttan är betydligt större än risken vid avsedd användning.

Var rapporterar jag biverkningar?

Läs mer om hur du som privatperson gör för att rapportera biverkningar av läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. Gällande inrapportering av biverkningar när det gäller våra patienter sker det precis på samma sätt som för andra läkemedel – biverkningen rapporteras till behandlande läkare som dokumenterar i patientens journal och rapporterar till Läkemedelsverket.

Övrigt

Vad innebär nära kontakt med konstaterad smittad person? (21-03-18)

Har du varit närmare personen än 2 meter under minst 15 minuter (under ett helt dygn) ska du boka provtagning direkt oavsett om du har symptom eller ej. Provtagningen återupprepas efter dag fem vid negativt förstasvar. Nära kontakt omfattar både vistelse inomhus och utomhus. Under 14 dagar räknat från den dag du senast kan ha utsatts för smitta ska du vara observant på symtom som kan vara tecken på Covid-19 och du bör träffa så få personer som möjligt. Detta gäller även om du är vaccinerad mot Covid-19.

Även om du känner dig frisk innebär detta följande:

 • ·Du bör träffa så få människor som möjligt och hålla avstånd från dem du träffar (1,5-2 meter), gäller alla situationer. Skälet till detta är att man kan vara smittsam även om man inte har symtom.
 • Undvik att träffa vänner och hoppa över dina vanliga fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra.
 • Arbeta hemifrån om du kan. Om du inte kan arbeta hemifrån är det särskilt viktigt att du provtar dig enligt ovan och håller avstånd till andra medarbetare på arbetet. Om du går i skola kan du fortsätta göra det så länge du känner dig helt frisk.
 • Du bör undvika att vistas inomhus i allmänna lokaler eller i affärer.
 • Undvik att resa med kollektivtrafiken om du inte måste, undvik rusningstid.

Läs mer på: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/corona/information-och-instruktioner-till-nara-kontakt-ej-hushallskontakt-till-fall-av-covid-19.pdf

Vad gäller om jag haft Covid-19 och har haft nära kontakt med en smittad person? (21-03-18)

Om du tidigare, inom sex månader, har haft konstaterad covid-19-infektion och haft ett positivt PCR-prov taget från mun/svalg eller påvisade antikroppar analyserade på laboratorium med metod som uppfyller Folkhälsomyndighetens krav så gäller inte dessa anvisningar. Var ändå uppmärksam på

symtom, och stanna hemma ifall du skulle bli sjuk, till dess du är helt frisk.

Läs mer på: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/corona/information-och-instruktioner-till-nara-kontakt-ej-hushallskontakt-till-fall-av-covid-19.pdf

Utför RSNV snabbtester på personalen? (21-02-17)

Vid speciella situationer med smittspridning på arbetsplatsen kan RSNV anlita Feelgood för att utföra snabbtester vid enstaka tillfällen. Detta beslutas och aktiveras av ansvarig chef vid behov samt att företagshälsovården har möjlighet att utföra testerna.

Vad gäller när jag kommer hem om jag varit utomlands? (21-02-17)

Provtagning ska ske vid ankomst samt efter dag 5 i kombination med sju dagars karantän enligt myndigheternas beslut. RSNV kommer följa Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer för karantänstiden efter hemkomst.

SKR:s hemsida

Vad gäller vid Covid-19 provtagning på personalen? (21-01-15)

Räddningstjänsten är en samhällsviktig verksamhet varpå vi uppmanar alla som har symptom att göra en Covid-19 provtagning. Provtagningen omfattar två förfaranden:

· Den operativa personalen ligger under personalsspåret alternativt prioriterat självtest, vilket innebär att du kontaktar din chef vid Covid-19 symtom som beställer en test eller delar ut en kod för bokning via 1177.se. Personalspåret är prioriterat där svar ges i regel inom 24 timmar.

· Övrig personal bör även testa sig vid Covid-19 symtom. Detta görs på 1177.se där du loggar in på dina sidor och beställer ett test. Svar ges inom 1-3 arbetsdagar.

Vid negativt provsvar lämnas besked på www.1177.se under mina sidor som du loggar in på. Du kan återgå i tjänst när du är tillräckligt kry för att arbeta.

Vid positivt provsvar kontaktar en läkare dig som ger förhållningsregler. Du ska du vara hemma 7 dagar och vara symptomfri i minst två dygn innan du återgår till arbetet.

Operativ personal och personal med nyckelfunktioner i verksamheten:

Vid beslut om provtagning får du ett SMS från ansvarig med följande innehåll ”Provtagning för Covid-19 bör utföras”. Därefter kontakta du din vårdcentral via telefon och bokar tid. SMS uppvisas vid provtagning. Alternativt erhåller du en inloggningskod där du bokar ett självtest via 1177.se för samhällsviktig verksamhet.
Du måste bevaka ditt provsvar genom att logga in på 1177.se med E-legitimation. Negativt provsvar meddelas alltid på 1177 inom 1-2 dygn.
Vid positivt provsvar kontaktas du av din läkare som ger dig förhållningsregler. Du bör även kontakta och informera den ansvarige som beviljat provtagningen.

Förvaltningsledningen: Jonathan Sjöberg, 070-210 60 03
Verksamhetsstöd: Staffan Winstedt, 0730-82 15 32
Operativa befattningar: Vardagar Thomas Olsson 0702-10 60 51 och helger Coronaberedskap för operativa avdelningen (fredagar kl. 16:00 till måndagar kl. 08:00)

Jag känner mig förkyld med influensasymtom, vad gör jag? (21-01-15)

Alla som har förkylningssymtom (feber, hosta, andningsbesvär och symtom som påminner om influensa) som kan vara relaterade till Coronavirus tar kontakt med sin närmsta chef för att rådgöra om huruvida man bör stanna hemma.

Operativ personal kontaktar för instruktioner om testning.

Vardagar: Thomas Olsson 0702-10 60 51
Helger: Coronaberedskap för operativa avdelningen (fredagar kl.16:00 till måndagar kl.08:00)

Övrig personal ombesörjer testning själv via 1177:s riktlinjer.
På Region Skånes hemsida coronatest.skane.se kan man göra ett självskattning för att se om man bör ta kontakt med sjukvården.

Administrativ personal:

Kontakta din närmsta chef för vidare hantering och beslut.

Får jag arbeta hemifrån? (21-01-15)

Alla anställda som har möjlighet att arbeta hemifrån ska i stå stor uträckning som möjligt göra detta.

Förankra alltid arbete hemifrån med din närmsta chef.

Vad gör jag om en närstående har influensasymtom? (21-01-15)

Om t ex någon i familjen är sjuk eller det finns andra omständigheter som gör att du misstänker att du kan ha exponerats för smitta – ta kontakt med närmaste chef för att rådgöra.

För operativ personal kontakta:
Vardagar Thomas Olsson 0702-10 60 51
Helger Coronaberedskap för operativa avdelningen (fredagar kl. 16:00 till måndagar kl. 08:00)

Om någon i din familj har bekräftad Covid-19 smitta kommer en smittspårning att påbörjas av sjukvården med efterföljande restriktioner till övriga personer i hushållet. Detta innebär att de andra i hushållet sätts i hemmakarantän under minst sju dagar efter indexpersonen bliv provtagen med konstaterad Covid-19 smitta. Övriga i hushållet ska enbart boka en provtagningstid vid uppvisande av Covid-19 liknande symptom. Restriktionerna omfattar vuxna och från den 1 december även barn i förskola och grundskola. Förhållningsreglerna gäller alla även de som ingår i samhällsviktig verksamheten och eventuella undantag görs av den enskilde till smittskyddsläkare. Det är behandlade läkare som ska bedöma när en person är smittfri och ingen annan.

Restriktionerna innebär bland annat:
· Man ska arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar. Den som inte kan jobba hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan
· Man ska träffa så få personer som möjligt, hålla avstånd utomhus och inte vara med på fritidsaktiviteter där man träffar andra.
· Man ska inte åka med kollektivtrafik, färdtjänst eller taxi.
· Man ska bara handla i mataffärer eller på apotek om man absolut måste och inte har några symtom.
· Man ska vara noga med att tvätta händerna ofta och använda handsprit.
· Man ska undvika att äta tillsammans och om möjligt inte dela badrum.
· Man ska berätta att man bor eller har bott med någon som covid-19, om man har kontakt med hemtjänst eller personal i hälso- och sjukvården.

Källa: https://www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Halsa-och-vard/2020/nu-galler-nya-regler-for-den-som-bor-med-covid-smittad/

Kontakta närmsta chef för att besluta om hemarbete eller arbetsbefrielse med smittbärarpenning via Försäkringskassan.

Kan jag medverka i möten och extern verksamhet? (20-09-22)

Värdera om mötet är av betydelse för verksamheten, och ersätt fysiska möten med telefon-, Skype- eller videokonferenser där den möjligheten finns.

RSNV har beslutat att den utryckande personalen ska ställa in ej nödvändig extern verksamhet. Det innebär att vi inte utför hembesök, återkoppling till drabbad eller besöker externa träningsanläggningar.

Vad gäller vid fysträning? (20-09-22)

Beslutet om att ej träna i offentliga sporthallar, simhallar och gym gäller tillsvidare, minst 2020 ut. Träning sker på våra stationer.

Välj i första hand utomhusträning och undvik närkontakt.

Tränar du i gymmen är det viktigt att tvätta händerna före träning och sprita av redskapen efter användning.

Vad gäller vid besök till våra stationer och verksamheter? (20-09-22)

Trafikrummet på station Bårslöv får bara besökas av personal som har konkreta arbetsuppgifter i utrymmet.

Pensionärerna har informerats om att de inte får inte vistas i våra lokaler om det inte är nödvändigt för att minska risken för smittspridningen.

Vi tar inte emot besök som är för att visa upp verksamheten. Däremot genomförs operativa insatser i våra stabslokaler då behov uppstår. Möten eller besök som är nödvändiga för verksamheten kan genomföras. Vid tveksamheter är det närmsta chef som fattar beslut.

Vad gäller om jag tillhör en riskgrupp? (20-06-30)

Du som tillhör en riskgrupp och måste avstå från att arbeta för att undvika smitta kan få ersättning från Försäkringskassan för perioden 1 juli-30 september. Du som har ett barn som nyligen varit allvarligt sjuk och behöver skyddas från att insjukna i Covid-19 kan få förebyggande ersättning för VAB om du behöver vara hemma och ta hand om ditt barn.

Läs mer www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Vad gäller vid IVPA/Sjukvårdslarm? (20-05-25)

Det finns riktlinjer/rutiner gällande detta som RSNV har antagit, se länkar nedan.

Riktlinje HLR vid misstänkt virus och smittsam sjukdom

Riktlinje Corona Uppdaterad 2020-05-20

Varför informerar ni inte personalen när någon är sjuk? (20-05-06)

Vi kommunicerar inte personalärende som rör den enskildes hälsa. Det är den enskilde som bestämmer vad som arbetsgivaren ska informera. Arbetsgivaren vidtar de åtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Vad gäller för att få ersättning för tillfälligt slopat karensavdrag? (20-04-07)

Nu är det möjligt att ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan – se info från Försäkringskassan nedan.

Ersättning för karens

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

Hur mycket får jag?

Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt.

Hur ansöker jag?

Ansök om ersättning för karens på Mina sidor.

Ansök om ersättning för karens (inloggning)

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett.

6016 Ansök om ersättning för karens

När kommer pengarna?

Ersättningen betalas ut inom 5 arbetsdagar.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning en dag innan pengarna kommer.

För ytterligare information, se https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Vad händer med min lön? (20-03-13)

Är du sjuk ska du sjukskriva dig och får då sjuklön enligt normala rutiner.

Bedömer arbetsgivaren som försiktighetsåtgärd att du ska vara hemma får du full lön.

När kan jag komma tillbaka efter sjukdom? (20-03-13)

Om du testats negativt för Covid-19 så kan du gå tillbaka till jobbet förutsatt att du känner dig frisk nog.

Vid ett positivt test ska du vara hemma 7 dagar och vara symptomfri i minst två dygn innan du återgår till arbetet.

Är du tveksam kontakta din närmsta chef.

Vad gäller vid tjänsteresor? (20-03-13)

Vi rekommenderar att enbart resor som är av betydande vikt för verksamheten bör genomföras.

Tjänsteresor ska förankras med din närmsta chef.

Hur kan du skydda dig och andra från smittspridning? (20-03-13)

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Var uppmärksam på symtom på covid-19 framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.
 • Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Vid symptom boka provtagning för Covid-19

Källa Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/