skip to Main Content

Konsult /anläggarfirma

Att tänka på för konsult/anläggarfirman i samband med installation.

 • Att kontakta RSNV för placering av brandlarmscentral/brandförsvarstablå och nyckelskåp/blixtljus.
 • Att nyckelskåp placeras på mellan 1,6-1,8 meters höjd med blixtljus intill.
 • Att skicka kopia på beställningen av larmsändaren 7 veckor innan driftsättningen till kontaktpersonerna på RSNV.
 • Att se till så att anläggningsägaren så tidigt som möjligt tar kontakt med RSNV för avtal med anslutning till RSNV och SOS.
 • Att meddela driftsättningsdatum senast 14 dagar innan driftsättning.
 • Att alltid närvara vid driftsättning till SOS larmcentral. Vid detta tillfälle driftsätts också nyckelskåpet.
 • Att vid driftsättningen se till så att de nycklar som erfordras och som ska placeras i nyckelskåpet är tillgängliga.
 • Att orienteringsritningarna är utformade enligt SBF 1021 och RSNV önskemål enligt nedan:
  – Norrpil ritas in.
  – Angränsande gatunamn blir inritade på varje blad.
  – Våningsplansnumreringen utförs enligt följande, bottenplan = plan 0 följt av plan 1, 2, 3 och så vidare samt
  källarplan = plan -1 därunder -2, -3 och så vidare.
 • Att när befintlig anläggning utökas med undercentral/sprinklercentral äger rum, ska detta meddelas till RSNV.
 • Att vid oklarheter kontakta kontaktpersoner på RSNV.