skip to Main Content

Krav för anslutning

Följande krav ställs för att en automatisk brandlarmanläggning ska få anslutas till räddningstjänsten.

 • Att godkänt brandlarmsmaterial installeras, det vill säga enligt svensk standard EN54.
 • Att godkänd brandlarmsinstallatör driftsätter anläggningen enligt SBF 110 som är det svenska regelverket för automatiska brandlarmsanläggningar för projektering, installation, driftsättning och skötsel.
 • Att leveransbesiktning utförs av godkänd besiktningsfirma för automatiskt brandlarm, att eventuella brister åtgärdas före driftsättningen till larmcentralen.
 • Att avtalet som tecknas mellan anläggningsägare och Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) ska skrivas under och returneras till RSNV innan driftsättning av automatiska brandlarmsanläggningen.
 • Att skicka in namn på anläggningsägare, faktureringsadress, organisationsnummer, en kontaktman och två utbildade anläggningsskötare (namn, telefonnummer och behörighetskod) så att detta kan registreras hos RSNV och SOS. Behörighetskoden används vid kontakt med SOS larmcentral tel. 040 – 676 92 12.
 • Att vid förändring av kontaktman och/eller anläggningsskötare rapportera detta på mejl till
  kontaktpersoner på RSNV.
 • Att anläggningsskötsel utförs enligt regelverket SBF 110 (8 månadsprov och 4 kvartalsprov).
 • Att revisionsbesiktning utförs av godkänd revisionsbesiktningsfirma med en tidsintervall på max 15 månader.
 • Att förebyggande underhåll utförs av anläggarfirman där anläggningens status kontrolleras. Detta för att förebygga onödigt automatiskt brandlarm.
 • Att RSNV erhåller nycklar för tillträde till de larmade lokalerna.
 • Att RSNV kontaktas vid byte av nyckelsystem.
 • Att endast använda nyckelskåp med röd ytterlucka som RSNV nyckelsystem passar till.