skip to Main Content

Eldning

Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markägaren. Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark.

De regler som gäller för eldning regleras i respektive kommuns lokala föreskrifter. Dessa hittar du här:

Örkelljunga

Ängelholm (§ 9-11)

Helsingborg

Eldningsförbud

Räddningschefen (eller räddningschefens ersättare) kan besluta om eldningsförbud när det finns särskilda skäl för detta. Beslut stödjer sig på 7§, 2 kap. i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Läs mer om regler för eldningsförbud.

Brandriskbedömning

Brandriskbedömning (Gå till Brandriskprognos för mer information)

Brandriskvärde 1-3: Eldning sker under eget ansvar
Brandriskvärde 4-E: Mycket olämpligt att elda

Grillning

Grillning får ske på villatomter eller på särskilt iordningställda platser i naturen för grillning även under brandriskvärde 4-E.

Råd och anvisningar vid eldning

  • Ha alltid uppsikt över elden
  • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2×2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller liknande finnas.
  • Släckredskap måste finnas till hands, exempelvis räfsor, spadar och vattenslang eller vattenkanna.
  • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska möjlighet att larma räddningstjänsten finnas. Larmnummer 112 !
  • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
  • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs eller annat som kan orsaka mycket rök.
  • Undvik att elda då det blåser. Eldning får ej ske efter mörkrets inbrott.
Back To Top