Vi vill gärna att du som bor, vistas eller verkar i någon av våra medlemskommuner tycker till och ger oss dina synpunkter på handlingsprogrammet. Det är viktigt att vi får ta del av dina önskemål och förväntningar på Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Efter inkomna synpunkter från dig eller remissinstanserna kommer vi att dokumentera alla synpunkter och eventuellt omarbeta handlingsprogrammet innan det beslutas av direktionen.

Du kan lämna dina synpunkter till adressen info@rsnv.se

Verksamhetsplan och handlingsprogram 2017

Detaljbeskrivning beredskap och räddningsinsats 2017

Detaljbeskrivning förebyggande arbete 2017

Verksamhetsplan och handlingsprogram 2016

Detaljbeskrivning beredskap och räddningsinsats 2016

Detaljbeskrivning förebyggande arbete 2016

Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag 2014

Risk- och sårbarhetsanalys Helsingborg 2015

Risk- och sårbarhetsanalys Ängelholm 2015

Risk- och sårbarhetsanalys Örkelljunga 2015

 

Vad är ett handlingsprogram?

Enligt lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska vi anta ett handlingsprogram som omfattar både förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet för Räddningstjänsten Skåne Nordväst bygger på risk- och sårbarhetsanalyser från medlemskommunerna Ängelholm, Örkelljunga samt Helsingborg. Dokumenten antas av förbundets direktion inför varje nytt verksamhetsår. Innan programmet antas ska samråd ha skett med berörda myndigheter och samverkansparter. Till handlingsprogrammet för Räddningstjänsten Skåne Nordväst, finns två underliggande dokument kopplade, som i detalj beskriver verksamheten.

VerksamhetsplanHandlingsprogram 2015