skip to Main Content

Handlingsprogram och verksamhetsplan

Vi vill gärna att du som bor, vistas eller verkar i någon av våra medlemskommuner tycker till och ger oss dina synpunkter på handlingsprogrammet. Det är viktigt att vi får ta del av dina önskemål och förväntningar på Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Efter inkomna synpunkter från dig eller remissinstanserna kommer vi att dokumentera alla synpunkter och eventuellt omarbeta handlingsprogrammet innan det beslutas av direktionen.

Du kan lämna dina synpunkter till adressen info@rsnv.se

Handlingsprogram 2020

Detaljbeskrivning av RSNV:s operativa verksamhet 2020

Detaljbeskrivning av RSNV:s förebyggande verksamhet 2020

Remissvar handlingsprogram 2020

Vad är ett handlingsprogram?

Enligt lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska vi anta ett handlingsprogram som omfattar både förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet för Räddningstjänsten Skåne Nordväst bygger på risk- och sårbarhetsanalyser från medlemskommunerna Ängelholm, Örkelljunga samt Helsingborg. Dokumenten antas av förbundets direktion inför varje nytt verksamhetsår.

Innan programmet antas ska samråd ha skett med berörda myndigheter och samverkansparter. Till handlingsprogrammet för Räddningstjänsten Skåne Nordväst, finns två underliggande dokument kopplade, som i detalj beskriver verksamheten.