skip to Main Content
Risker Med Att Bränna Bort Ogräs

Risker med att bränna bort ogräs

Denna nyhetsartikel är 5 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Allt fler väljer att bränna bort ogräs med speciella gasolbrännare. Men lika mycket som metoden är enkel och bekväm är den en brandfara om man inte är aktsam.

Även om metoden är effektiv för att bränna bort ogräs, finns det stora risker. Ett vanligt misstag är att man bränner bort ogräs nära fasaden och inte tänker på att lågan från gasolbrännaren kan antända brännbart material inne i ytterväggen via luftspalten. Det finns också flera fall där isoleringen i väggen har börjat brinna.

Ett annat problem är olika typer av växtlighet och buskage. Det är inte ovanligt att en del fastighetsägare bränner ogräs nära annan växtlighet – trots eldningsförbud och torrt klimat.

Några saker att tänka på då gasolbrännare används:

  • Kontrollera att det inte råder eldningsförbud i din kommun. I Skåne Nordväst kan du gå in på, http://www.rsnv.se/brandriskprognos/, där aktuell brandriskprognos för alla de nordvästskånska kommunerna finns.
  • Du bör inte använda gasolbrännaren i närheten av en byggnad och du bör också se upp med vilka växter som finns i närheten. Barrväxter, som till exempel granar, tujor och enar brinner väldigt bra och är mycket lättantändliga. Se ett exempel på hur snabbt ett brandförlopp i en torr gran kan vara.
  • Dessutom ska du ha en handbrandsläckare eller annan släckutrustning i närheten som till exempel en vattenhink eller vattenslang.

Mer fakta och lagstiftning

Om man använt en gasolbrännare på ett uppenbart oaktsamt sätt som har lett till en brand kan det även medföra att polisen upprättar en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Detta kan i sin tur leda till böter eller i värsta fall fängelse. Utöver detta kan man även få sänkt ersättning från sitt försäkringsbolag.

För företag som bränner bort ogräs med gasolbrännare gäller övergripande regler för Heta Arbeten. Även för företag gäller det att ha koll på om det råder eldningsförbud. Innan en gasolbrännare ska användas ska en riskbedömning göras utifrån om det planerade arbetet kan orsaka brand. Det är den som är tillståndsansvarig som ska göra bedömningen av riskerna på det aktuella stället där ogräsbränning planeras. Det ska finnas en brandvakt på plats om det inte av tillståndsansvarige bedöms som uppenbart onödigt. Ett genomfört hetarbete ska alltid följas av 1 timmes efterbevakning. De lagar och författningar som styr är:

  • Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 2 kap 4§. I denna paragraf beskrivs arbetsgivarens ansvar att vidta betryggande skyddsåtgärder mot t ex brand.
  • Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1992:9) 6§. Här beskrivs arbetsgivarens skyldighet att förebygga risker t ex för brand vid speciellt riskfyllda arbetssituationer som svetsning och skärning.
  • Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap, 1§ och 2§.1§ föreskriver en skyldighet för alla att larma och varna vid en olycka och 2§ föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare ska se till att det finns utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.