skip to Main Content

Brandutbildningar

Att vara med om en brand på nära håll är en omskakande upplevelse. Därför är det väldigt viktigt att vara förberedd och veta hur man ska agera på rätt sätt även om situationen kan upplevas som stressig och kaotisk.

I våra olika brandutbildningar får kursdeltagarna lära sig att förebygga brandrisker och lära sig hur man ska agera om olyckan ändå är framme. Våra utbildningar varvar teoretiska pass med praktiska övningar för att ge deltagarna så många verktyg som möjligt för att kunna förebygga och hantera en brand.

Vi har även möjlighet att förevisa olika brandförlopp i vår brandsal eller ute på våra övningsanläggningar. Att se och uppleva ett brandförlopp på riktigt under säkra förhållanden skapar erfarenheter som är nyttiga ha med sig om det värsta skulle inträffa.

Grundläggande brandutbildning (GBU)

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska känna till hur ett brandförlopp startar och utvecklas samt hur olika brandskyddsåtgärder påverkar det faktiska brandförloppet. Deltagarna ska kunna göra ett snabbt och riktigt ingripande i en nödsituation där brand- eller risk för brand föreligger.

Kurslängd:

3 timmar

Kurstillfällen:

Anpassas efter era önskemål

Max antal:

25 personer

Pris:

11 500kr/per grupp exkl. moms

Innehåll:

 • Brandkunskap
 • Brandorsaker
 • Förebyggande brandskydd
 • Utrymning
 • Larmning
 • Släckredskap med praktiska övningar

De praktiska momenten består av att kursdeltagarna får pröva att släcka olika typer av bränder i det fria med de vanligaste släckredskapen.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap och förståelse för det organisatoriska arbete som krävs för att brandskyddet ska uppnå en skälig nivå inom en verksamhet eller organisation. Utbildningen riktar sig till personer inom verksamheter med ansvar för brandskyddsfrågor samt brandskyddskontrollanter.

Kurslängd:

3 timmar

Kurstillfällen:

Kontakta RSNV för mer info om nästa kurstillfälle

Max antal:

25 personer

Pris:

2 800kr/per person exkl. moms

Kursens innehåll:

 • Lag om skydd mot olyckor – tolkning av denna.
 • Genomgång av MSB:s allmänna råd och föreskrifter.
 • SBA, vad är det? Hur gör man?
 • Fastighetsägarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar.
 • Kommunens ansvar.
 • Förebyggande brandskydd – Tips och råd om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet

Brandkunskap i hemmiljö

Kursen riktar sig till privatpersoner och föreningar och fokuserar på brandskydd i hemmiljö. Kursen kan ej bokas av företag. Utbildningen kan hållas kvällstid och helger om instruktör från räddningstjänsten finns att tillgå den önskade tiden, något som inte kan garanteras. Kostanden för utbildningen varierar också beroende på om utbildningen hålls under dagtid på vardagar eller utanför ordinarie arbetstid, se priser nedan.

Kurslängd:

1 timme

Max antal personer:

Kan anpassas efter utbildningslokalens storlek

Pris:

2900 kr per kurs exkl. moms (dagtid, vardagar)
3900 kr per kurs exkl. moms (kvällar, helger)

Innehåll:

 • Räddningstjänstens uppdrag
 • Vad behöver du ha hemma?
 • Vanliga brandorsaker
 • Vad gör du om det börjar brinna?

Utrymningsövning

Utbildningen består av både teori och praktik och syftar till att öva den egna organisationens förmåga att utrymma på ett säkert och effektivt sätt. Utbildningen genomförs på plats i verksamhetens lokaler så att deltagarna får öva utrymning i sin egen verksamhet.

Kurslängd:

2 timmar

Kurstillfällen:

Anpassas efter era önskemål

Max antal:

Alla personer inom verksamheten

Pris:

8000 kr per övning exkl. moms

Innehåll:

 • Brandlarmsanläggning
 • Utrymningsplaner
 • Utrymningsvägar
 • Utrymningsorganisation
 • Utrymningsövning med rök
 • Genomgång och utvärdering av utrymningsövning

Heta arbeten

Arbetar man med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta arbeten.

Ett av villkoren för att få utföra denna typ av arbeten är att de som hanterar tillfälliga brandfarliga heta arbeten måste ha utbildning inom området och följa de säkerhetsregler och rutiner som har tagits fram.

Kurslängd:

7 timmar

Max antal:

20 personer

Följande personer ska utbildas:

 • Tillståndsansvarig
 • Den som utför det tillfälliga brandfarliga heta arbetet
 • Brandvakten

Utbildningen ger kursdeltagarna kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga heta arbeten.

Efter godkänd utbildning erhålls certifikat utfärdat av Brandskyddsföreningen Skåne som gäller i fem år. Utbildningen inkluderar även TK-TAK, det vill säga tätskikt på tak och balkonger.

Bokningen görs på Brandskyddsföreningens webbplats

Föreståndare brandfarlig vara

Utbildningen är avsedd för personer som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor i verksamheter där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning. Efter avslutad utbildning ska deltagarna erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Kurslängd:

7,5 timmar

Kurstillfällen:

Kontakta RSNV för mer info om nästa kurstillfälle

Max antal:

20 personer

Kursens innehåll:

 • Föreståndarens ansvar
 • Tillståndshantering
 • Hantering av brandfarliga varor
 • Tillsyn
 • Riskutredning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor

Kursen uppfyller lagkraven för en föreståndare för brandfarliga varor.

Bokning görs via Brandskyddsföreningen

Anläggningsskötare brandlarm

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötaren kunskap om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.

Kurslängd:

7,5 timmar

Kurstillfällen:

Kontakta RSNV för mer info om nästa kurstillfälle

Max antal:

20 personer

Kursens innehåll:

 • Risker
 • Brandkunskap
 • Lagar och regler
 • Teknik
 • Detektion
 • Organisation
 • Praktik

Bokning görs via Brandskyddsföreningens hemsida