skip to Main Content

Brandutbildningar

Att vara med om en brand på nära håll är en omskakande upplevelse. Och det är först när man har känt den stickande röken och hettan från en eldsvåda som man på allvar förstår hur viktigt det är att vara förberedd.

Tyvärr har de flesta människor ganska dåliga kunskaper om hur man bör uppföra sig vid en brand. Helt enkelt därför att det är snudd på omöjligt att själv arrangera realistiska brandövningar.

Vi kan förevisa olika brandförlopp i vår brandsal eller ute på våra övningsanläggningar. När röken skingrats har alla kursdeltagare blivit en livsviktig erfarenhet rikare.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Tid: Kurstillfällen: Max antal: Pris:
8:00 – 12:00 Kontakta RSNV för mer info om nästa kurstillfälle 20 personer 2 800kr/per person exkl. moms

Kursens innehåll:

 • Lagen om skydd mot olyckor – Tolkning av denna.
 • Genomgång av MSB:s allmänna råd, samt föreskrifter.
 • SBA, vad är det? Hur gör man?
 • Fastighetsägarens-Nyttjanderättsinnehavarens ansvar.
 • Kommunens ansvar.
 • Förebyggande brandskydd – Tips och råd om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet

Föreståndare brandfarliga varor

Tid: Kurstillfällen: Max antal:
Kontakta RSNV för mer info om nästa kurstillfälle 20 personer

Kursens innehåll:

 • Föreståndarens ansvar
 • Tillståndshantering
 • Hantering av brandfarliga varor
 • Tillsyn
 • Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Kursen uppfyller lagkraven för en föreståndare för brandfarliga varor.

Bokning görs via Brandskyddsföreningen 

Heta arbeten

Tid: Max antal:
8:00 – 15:00

Arbetar man med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta arbeten.

Ett av villkoren för att få utföra denna typ av arbeten är att de som hanterar tillfälliga brandfarliga heta arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som har tagits fram.

Följande personer ska utbildas:

 • Tillståndsansvarig
 • Den som utför det tillfälliga brandfarliga heta arbetet
 • Brandvakten

Utbildningen ger kursdeltagarna kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga heta arbeten.

Efter godkänd utbildning erhålls certifikat utfärdat av Brandförsvarsföreningen Skåne som gäller i fem år.  Utbildningen inkluderar även TK-TAK det vill säga tätskikt på tak och balkonger.

Bokningen görs på Brandskyddsföreningens webbplats 

Grundläggande brandskydd

Tid: Kurstillfällen: Max antal: Pris:
3 timmar Anpassas efter era önskemål 20 personer 11 500 kr/per grupp exkl. moms

Kursens mål är att samtliga kursdeltagare efter avslutad utbildning ska ha grundläggande kunskaper och förståelse för varför brand uppstår och hur den utvecklar sig, samt hur man förebygger brand. Kursdeltagarna lär sig hur man bör agera om brand uppstår och får praktiskt tillämpa dessa kunskaper.

Innehåll:

 • Brandkunskap
 • Brandorsaker
 • Förebyggande brandskydd
 • Utrymning
 • Larmning
 • Släckredskap med praktiska övningar

De praktiska momenten består av att kursdeltagarna får pröva att släcka olika typer av bränder i det fria med de vanligaste släckredskapen.

Utrymningsövning

Tid: Kurstillfällen: Max antal: Pris:
2 timmar

 

Utbildningen består av både teori och praktik.

Innehållet:

 • Brandlarmsanläggning
 • Utrymningsplaner
 • Utrymningsvägar
 • Utrymningsorganisation
 • Utrymningsövning med rök
 • Genomgång och utvärdering av utrymningsövning