skip to Main Content

Skolor

Skolor

Räddningsgymnasium

Det naturvetenskapliga programmet med profilen ”Brand och Räddning”, är en utbildning för dig som gillar utmaningar och att vara fysiskt aktiv.
Arbete inom räddningstjänst handlar om att hjälpa och rädda människor i fara, nöd och kris. Det kräver att man kan samarbeta med andra människor i team och att man har en förståelse för andra människor. Det lär du dig på den här utbildningen. Upplevelserna och erfarenheterna man delar med sina klasskamrater gör också att sammanhållningen i NV Räddnings klasser blir väldigt stark.
Flera svenska kommuner driver programmet. I Helsingborg är det Skolstaden/Olympia som i samarbete med Helsingborgs Brandförsvar driver räddningsgymnasiet. Utbildningstiden är, precis som i det vanliga naturvetenskapliga programmet, tre år.

En stor del av räddningstjänstutbildningen bedrivs som praktiska övningar på brandförsvarets utbildningsenhet, Brandorama. I anslutning till Brandorama finns brandförsvarets stora övningsfält som används vid de praktiska momenten. En halv dag i veckan under tre år är du på en riktig arbetsplats och får samarbeta med brandmän med många års erfarenhet.

Utbildningen bygger mycket på upplevelser och utmaningar. Du får lära dig att utföra många av de moment som ingår i arbetet som brandman och du får delta i riktiga övningar, till exempel rökdyka och att klippa bilar vid trafikolycksövningar. Du ges även möjlighet att vara med i aktuella, större övningar som räddningstjänsten har i samverkan med andra organisationer.
Exempel på det, har varit samövningar med polis och ambulans och samövningar med det svenska försvaret.

När du går ”Brand och Räddning” får du dessutom yrkeskompetens, som är en merit när du söker arbete. Du får till exempel certifikat i hjärt- och lungräddning, HLR, både för barn och vuxna.

 

Årskurs 1

Under det första läsåret får du lära dig använda den specialutrustning och delta i de olika praktiska moment som förekommer inom brandförsvaret.

Du får vara med i riktiga insatsövningar där flera moment knyts samman till en situation som du och dina teamkamrater tillsammans ska lösa. I årskurs 1 lägger vi grunden för övriga terminer och stort fokus ligger på sjukvård. Du lär dig dessutom HLR under denna termin. Terminen avslutas med en stor slutövning med riktiga markörer.

I termin 2 bygger vi vidare på grundkunskapen från termin 1 och går vidare till trafikolyckor och hur vi hanterar olika skadepanoraman i olika typer av krockar. Vi lär oss olika typer av uttag och också att använda skarpa klippverktyg och klippa ut skadade personer. Instruktörer är personal från brandförsvaret samt personal från ambulansen på sjukvårdslektionerna.

Årskurs 2

Andra läsåret brukar våra elever tycka är extra spännande och intressant

Då läggs den mesta tiden på rökdykning. Att rökdyka är som att dyka i vatten, fast i rök. Sikten i rökfyllda miljöer är begränsad och påfrestningarna stora. Därför är säkerheten A och O.
Höstterminen startar med grundläggande fysiologi för att du ska veta hur kroppen reagerar på den tunga belastning som rökdykning medför. Du får göra olika fysiska tester, som till exempel klaustrofobi- och värmebelastningstest och du kommer att genomgå läkarundersökning för att bli godkänd att utföra rök- och kemdykning.
Du lär dig hantera andningsutrustning och momenten försvåras för varje gång. Slutligen får du också, om du har blivit godkänd, genomföra rökdykningsövningar, i teaterrök med värme i samma miljöer som de operativa styrkorna övar i.

Under läsåret fördjupas kunskaperna i gruppdynamik, ledarskap, krishantering och stresshantering där du får ökad självinsikt och självkännedom kring hur du kan handskas med stressfyllda situationer på bästa sätt, både ute på övningsfältet liksom i det vardagliga livet.

Andra moment som ingår är vattenlivräddning, brandsläckning, övertändning och hög riskmiljö.

Årskurs 3

I årskurs 3 bygger vi vidare på allt det du har lärt dig under de två första åren och utmanar oss ännu mer. Rökdykningsmomenten fortsätter och utvecklas genom att vi provar på att arbeta mot riktig eld i mer komplicerade moduler och miljöer.

Vi lär oss att hantera och arbeta mot olika typer av utsläpp av farliga ämnen och vi provar även på arbete på hög höjd. Vår strävan är att eleven ska få upptäcka vilket komplext arbete det är att arbeta som brandman och vi försöker ge er en inblick i så många områden som möjligt.

Dessutom samarbetar vi med elever från Campus i Helsingborg och Lund och vi söker oss också mot andra myndigheter som Polisen och Kustbevakningen.