skip to Main Content

Anslagstavlan

Detta är Räddningstjänsten Skåne Nordvästs digitala anslagstavla. Här hittar du kungörelser, kommande möten för direktionen och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen säger att varje kommun och kommunalförbund ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

Kungörelser

Möten och sammanträden

Vem Datum för sammanträdet Plats
Direktionen 2022-02-15, 9.00-12.00
Direktionen 2022-06-02, 9.00-12.00
Direktionen 2022-10-06, 9.00-12.00
Direktionen 2022-12-01, 9.00-12.00

Justerade protokoll

Protokoll Datum för sammanträdet Bevis om anslag Anslaget till och med

Överklaga beslut

Ett beslut som direktionen tagit och som du anser inte har beslutats enligt gällande lagstiftning, eller som direktionen inte har rätt att besluta om, kan du överklaga via Förvaltningsrätten genom laglighetsprövning.

Vad är laglighetsprövning?

Laglighetsprövning är ett sätt att överklaga beslut som fattats av kommunalförbundets direktion. Laglighetsprövning innebär att förvaltningsrätten prövar beslutet. Domstolen prövar enbart om beslutet är lagligt. Domstolen prövar inte om beslutet är lämpligt eller om det finns bättre alternativ.

Vem kan begära laglighetsprövning?

Medlemmar i förbundet är Helsingborg, Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga kommun. Alla kommunmedlemmar i förbundets medlemskommuner kan begära laglighetsprövning.

Du är kommunmedlem om du:

  • Är folkbokförd i någon av förbundets medlemskommuner, eller
  • Äger fast egendom i någon av förbundets medlemskommuner, eller
  • Betalar kommunalskatt i någon av förbundets medlemskommuner.

Hur begär man laglighetsprövning?

Du begär laglighetsprövning genom att skicka in ett överklagande till Förvaltningsrätten i Malmö. Överklagandet måste vara skriftligt. Du måste även skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är olagligt.

Överklagandet måste ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att det justerade beslutsprotokollet tillkännagavs på förbundets digitala anslagstavla. Du kan se vilket datum som beslutsprotokollet tillkännagavs genom att titta under ”Justerade protokoll” på anslagstavlan.

Prövningen i domstol

Förvaltningsrätten kan upphäva ett överklagat beslut om:

  • Beslutet kom till på ett olagligt sätt.
  • Kommunen var obehörig att fatta beslutet från första början.
  • Beslutet fattats av fel organ.
  • Beslutet på annat sätt strider mot lag eller annan författning.

Om beslutet upphävs så upphävs det helt och hållet. Domstolen får inte ändra i beslutet eller ersätta det med ett nytt beslut.