skip to Main Content

Automatiskt brandlarm

En brandlarmsanläggning är en anläggning som ska upptäcka en brand. I Boverkets byggregler finns krav på automatiskt brandlarm i vårdanläggningar och alternativboende. Andra skäl att installera brandlarm kan vara villkor från försäkringsgivare eller som ett så kallat tekniskt byte i det byggnadstekniska brandskyddet. Brandlarm kan också installeras på eget initiativ för att skydda sin anläggning.

För att en automatisk brandlarmsanläggning ska få anslutas till SOS Alarm ska den uppfylla vissa krav. Det är viktigt att brandlarmsanläggningen fungerar som avsett och att anläggningsskötaren underhåller och kontrollerar den enligt de regelverk som finns.

Installation

Följande bör konsult och anläggarfirma tänka på i samband med installation.

 • Anläggningsägaren tar kontakt med SOS Alarm snarast för avtal med anslutningen till SOS Alarm (gäller ej för förvaltningar och kommunala bolag inom Helsingborgs stad).
 • Anmäl det nya automatiska brandlarmet till RSNV minst 7 veckor innan driftsättning. Anmälan kan göras på blankett eller e-tjänst.
 • Fasadnyckelskåp är installerat enligt våra krav. Läs mer om kraven.
 • Att orienteringsritningarna är utformade enligt senaste versionen av SBF 1021.
 • Skicka in orienteringsritningar till automatlarm@rsnv.se senast 15 arbetsdagar innan driftsättning.
 • Meddela till automatlarm@rsnv.se när anläggningen är så pass klar att RSNV kan ta bilder till insatsbild.
 • Att senast två veckor (10 arbetsdagar) innan driftsättning boka tid med RSNV för driftsättning.

Anslutning

Följande krav ställs för att en automatisk brandlarmsanläggning ska få anslutas till SOS Alarm. Detta ska vara klart innan driftsättning av den automatiska brandlarmsanläggningen. Till din hjälp kan du skriva ut checklistan. Till checklistan. 

När alla punkter i checklistan är klara kan du boka in ett datum för driftsättning. Meddela detta senast två veckor (10 arbetsdagar) innan driftsättning.

Checklista inför anslutning av automatiskt brandlarm

 • Tecknat avtal finns med SOS Alarm
 • Leveransbesiktning är genomförd och eventuella brister är åtgärdade
 • Brandlarmsinstallatör är godkänd enligt SBF 110
 • Brandlarmsmaterial enligt SSEN 54 används
 • Följande uppgifter är inskickade till RSNV och SOS Alarm för registrering (klicka här för anmälan till RSNV):
  • Anläggningsägare
  • Faktureringsadress
  • Organisationsnummer
  • En kontaktperson
  • Två utbildade anläggningsskötare (namn, telefonnummer och behörighetskod)
 • Att de nycklar som ska placeras i nyckelskåpet fungerar till alla larmade delar och finns tillgängliga vid driftsättningen. Ska testas av verksamhet/anläggningsägare innan driftsättning.
 • Se till att fasadnyckelskåp är installerat enligt våra krav, se Fasadnyckelskåp.
 • Se till att konsult/anläggarfirma närvarar vid driftsättning. Vid detta tillfälle driftsätts även nyckelskåpet.

Drift och underhåll

Följande krav ställs efter driftsättning av den automatiska brandlarmsanläggningen för att larmet fortsatt ska få vara anslutet till SOS Alarm. Observera att fler krav framgår av avtalet som tecknas med SOS Alarm.

 • Underhåll och skötsel av anläggningen ska ske systematiskt och i nivå med regelverket SBF 110. Ett underhållsavtal med godkänd anläggarfirma bör finnas, i vilken utredning av onödiga larm bör ingå.
 • Anläggningen revisionsbesiktigas enligt krav i SBF 110 utförd av besiktningsman utsedd av godkänd besiktningsfirma enligt SBF 1003. Eventuella brister som uppmärksammas vid revisionsbesiktningen ska åtgärdas enligt besiktningsintyget.
 • Aktuella kontaktuppgifter till kontaktperson och anläggningsskötare ska alltid finnas hos SOS Alarm.
 •  Vid förändringar i låssystemet ska alltid nycklar i fasadskåpet bytas ut vid behov. Vid mekanisk låscylinder måste räddningstjänsten kontaktas vid nyckelbyte då det bara är vi som har nyckel till fasadnyckelskåpet. Vid intelligent låscylinder kan anläggningsägare själva byta nycklar.

Avgifter

Vid driftsättning av ett nytt automatiskt brandlarm fakturerar SOS Alarm anläggningsägaren en anslutningsavgift där en del är till för att täcka RSNVs kostnader för driftsättningen. SOS Alarm fakturerar även en årsavgift där en del är till för att täcka RSNVs kostnader för hanteringen av de automatiska brandlarmen.

Vid ett onödigt förorsakat automatiskt brandlarm fakturerar RSNV anläggningsägaren en avgift för onödigt förorsakat larm. Finns behov av uppföljning av upprepade onödiga larm fakturerar RSNV enligt timtaxa.

Läs mer om de avgifter som gäller.  Här finns även pris för intelligent låscylinder och hänglås samt avgift för konvertering av befintligt låssystem.