skip to Main Content

Sotning

Den huvudsakliga anledningen till att sota är att förhindra brand genom att ta bort den beläggning som kan orsaka en sotbrand. Räddningstjänsten Skåne Nordväst har avtal med sotare som ska utföra all sotning och brandskyddskontroll inom förbundets medlemskommuner. Sotarna ska följa föreskrifter i gällande lagar och förordningar och andra bestämmelser som rör sotning. Ansvarig skorstensfejarmästare svarar för verksamhetens kvalitet och genomförande.

Imkanaler i bostadskök och liknande utrymmen har inte krav på sotning och kontroll.

Brandskyddskontroll

Kommunerna har enligt lag ett brandförebyggande ansvar för att se till att skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Det gäller också fasta förbränningsanordningar gjorda uteslutande för gas och tillhörande avgaskanaler.

Den som vi har utsett att svara för sotning och brandskyddskontroll besöker såväl privatpersoner som industrier och offentliga byggnader som har en anläggning med krav på sotning eller brandskyddskontroll. Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt fastställda frister och dessa beror på vilken typ av eldstad du har samt hur mycket du eldar.

Brandskyddskontrollen är systematisk och detaljerad. Den omfattar bland annat rökgastemperatur, tätheten hos rökkanaler och kontroll av nödvändigt avstånd till brännbara byggnadsdelar.

Brandskyddskontrollen ska dokumenteras och dokumentationen ska tydligt beskriva vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultatet av kontrollen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bestämmer vad som ska kontrolleras genom regler om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och allmänna råd och kommentarer om brandskyddskontroll. Det krävs särskild behörighet för att få utföra brandskyddskontroll.

I november 2020 kom en dom gällande taksäkerhet som du kan läsa mer om här

I Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga heter entreprenören fr.o.m 1/1 2022 Sotargruppen. Ansvarig skorstensfejarmästare är Håkan Källqvist, växel 042-311 08 88, helsingborg@sotargruppen.se

I Bjuv heter entreprenören SIMAB och ansvarig skorstensfejarmästare är Patrick Nilsson, (växel) 042-12 20 25, info@simab.se

Egensotning

Kommunen kan tillåta att du som fastighetsägare sotar på din egen fastighet. Då ska kommunen ta hänsyn till:

  • risksituationen
  • förbränningsanordningens komplexitet
  • den enskildes kunskap samt förutsättningar för uppgiften

Kommunen gör en bedömning av om du kan sota hela anläggningen. Om det senare visar sig att du inte klarar av det så tas din rätt till att sota själv tillbaka. Kommunen beviljar egensotning om anläggningen är fri från anmärkningar från den senaste brandskyddskontrollen. Medgivandet gäller i fem år.

I våra medlemskommuner är det RSNV:s direktion som är ansvarig för sotningsverksamheten och beslutar om eventuell dispens. Direktionen har gett tjänstemän i uppgift att bestämma om du får sota själv men direktionen beslutar själva om eventuella avslag. Inför varje beslut tillfrågas en behörig brandskyddskontrollant, det vill säga en person som utför brandskyddskontroller.

Den sökande bör kunna visa att han eller hon har nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd. Ansökningsblankett för egensotning hittar du under e-tjänster och blanketter. Den sökande ska skicka med en kopia på avtal med annan entreprenör om fastighetsägaren själv inte ska sota.

Sotningsfrister

Kommunen får bestämma om hur ofta sotning ska ske. Det kallas sotningsfrist. RSNV:s medlemskommuner följer sotningsfristerna för högsta angivna årsmedeltemperatur (+5˚ C eller högre) med följande undantag:

Frister för sotning och brandskyddskontroller hittar du här

Taxor 2022

Taxa brandskyddskontroll Ängelholm, Helsingborg, Örkelljunga
Taxa brandskyddskontroll Bjuv

Taxa sotning Ängelholm, Helsingborg, Örkelljunga
Taxa sotning Bjuv